پس از طی همین مرحله، پیستون مجدد به سمت ذیل حرکت می کند تا همین مخلوط را فشرده نماید و این فشرده سازی سبب انفجار می شود. جهت قرار گیری پیستون در سیلندر را نشان می دهد، این نشانه ها در موقع کارگزاشتن پیستون می بایست به سمت جلوی موتور باشد. 1ـ بیضی ساختن پیستون : چون گرمای احتراق به بالای پیستون می‌رسد و آن حوزه‌ و نصیب قرار گرفتن گژن پین بیشتر از همه جا گرم می‌گردد ، با انبساط بیشتری میباشد که این انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و اشکال در عمل موتور میشود به این ترتیب پیستون را بیضی میسازند که سپس از گرم شدن انبساط پیدا کرده و حالت دایره پیدا میکند. چرخه ای که به آن اشاره کردیم، از بالای سیلندر شروع شده و همین قطعه به تیتر یک روزنه کار کرده و اهمیت باز شدن آن، هوا و سوخت وارد استوانه می شوند. به تیتر یک نمونه در صورتی که یک لیوان را برگردانید تقریبا رخ کلی یک پیستون را خواهید دید. استفاده ناصحیح از پیستون و مشتقاتش می تواند از مواردی مانند اختلال در سیستم روغنکاری، به کار گیری از روغن نامناسب برای خودرو، وجود ایراد در سیستم خنککاری و رانندگی کلیدی به دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. حلقه پیستون : رینگ پیستونها حلقههایی میباشند که در شیارهای مشخصی به دور این قطعه قرار دارند، محافظت مقدار روغن مطلوب در جداره سیلندر، کمتر اصطکاک و خودداری از استهلاک از وظایف حلقه پیستون محسوب میشود. در همین هنگام پیستون به پایینترین حد خود آمده و به وسیله رینگ جذبی روغن که دور این قطعه تعبیه شده , روغن را جذب و اهمیت خود به بالا برده که هم خویش و نیز دیواره سیلندر را روغنکاری میکند . همین خصوصیات به همین استدلال میباشد که در اثر بالا رفتن بیش از حد دما، همین قطعه به دیواره سیلندر نچسبد و کارایی موتور را مختل نکند. ساختار آن به گونهای میباشد که منبسط میگردد و صورت آن اندکی تغییر میکند. پیستون (piston) قطعهای استوانهای شکل است که انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می نماید و درنهایت این حرکت، به چرخها و بهصورت حرکت چرخشی منتقل میشود. این شکاف که در ارتفاع پیستون و قسمت دامنه تولید می شود انبساط پیستون را کنترل میکند. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد پیستون قدیمی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر