دمپرهای ضد حریق همچنین می توانند پس از اخذ یک سیگنال الکتریکی از یک سیستم اعلام حریق اهمیت استعمال از سنسورهای دود یا حرارت بسته شوند. به این جهت نوعی دمپر ضد حریق یا ضد انفجار محسوب می شود. دمپرهای ضد حریق: تجهیزاتی هستند که به جهت در اختیار گرفتن آتش بکار می­روند که در سیستم های گرمایشی، ونت ها و تهویه هوا به خواسته خودداری از گسترش آتش مورد به کار گیری قرار می گیرند. تیغه های همین دمپر ( دمپر موازی) نیزبه طوری ساخته شده اند که با گرفتنِ فرمان از مدل دمپر به صورت هم‌زمان و هماهنگ و حساس شتاب متناسب، در حالتِ باز یا این که بسته حیاتی نیمه گشوده قرا گیرند و میزان هوای عبوری از مجرای هوا (دمپر) را تهیه دمپر نتورک صنعتی نمایند. دمپر چهارگوش موازی علاوه بر کاربرد آن در در بین نتورک هوا می تواند مصارفی دیگر از قبیل تامین و تنظیمِ هوای آزاد اتاقهای ژنراتور و همچنین تهیه هوای عبوری از مجرای ورودی و خروجی ِ هوا در سیستم های رفت و برگشتِ هوا در دستگاههای هواساز را به عهده گیرد. دمپر چهارگوشِ موازی پُرکاربردترین دمپر میان کانالی در میانِ انواع دمپرهای چهارگوش است. مهم یاری همین نوع دمپر، جریان هوا دربین دوکانال های هوا و یا روزنه های هوایی قابل تهیه خواهدبود. دمپر هوا معمولا به دو صورتِ چهارگوش و گرد بر اساس بازه زمانی نتورک هوا و بر مبنای ابعادِ شبکه حیاتی ضخامتِ متنوع، ساخت میشود. قابِ دمپر چهارگوش موازی علاوه بر عمق ۱۵ سانتی اساسی یک فِریمِ ۳ سانتیِ دوبل می باشد که از هرطرف( پشت وجلو) به شکل موازی اساسی ایستاییِ دمپر، نقشِ فلنچِ رابط را دارای نتورک هوا ایفا مینماید و هنگام کارگزاری دمپر به کانال، هر طرفِ دمپر اساسی همین کادر ۳ سانتی به صورت یک لنگه فلنچ به فلنچ کانال پیچ و فیکس میشود. در صورتیکه ابعاد دمپر از موقعیت عادی بیشتر باشد در ساختار بنا سازه ای نگهدارندهیا کمکی به شکل قید، بعنوان ستون در در بین دمپر تولید و تیغه های دمپر را به صورت دوستونی، سه ستونی و یا این که حتی چهارستونی تعبیه می نمایند که تیغه های دمپر توان اضطراری در انسداد یا این که تنظیمِ هوای عبوری از دمپر را داشته باشند و در برابر فشار هوا تغییر تحول وضعیت پیدا ننمایند. عموماً به جهت ایجاد دمپر از ورق مهم ضخامتِ یک میل استفاده میگردد اما در بعدها بزرگتر، ضخامت ورق تا ۱.۲۵ میل هم ارتقاء می یابد.

ایندکسر