دستگاه نیتروژن ساز از این قابلیت و امکان برخوردار هست تا نیتروژن ساخت شده را در داخل دستگاه ذخیره و سپس در محفظه آیتم حیث استفاده گردد. دستگاه نیتروژن ساز میتواند تغلیظی را اهمیت درصد ۹۹.۹۹۹ انجام دهد و به این عامل از بالاترین مرحله تغلیظ برخوردار است. دستگاه مولد نیتروژن یا این که باد نیتروژن N2 اهمیت ورقه نمایش LCD حساس قابلیت و امکان تزریق نیتروژن به باطن تایر بصورت دستی و خودکار می باشد همین دستگاه نیتروژن ساز بضاعت و توان وکیوم هوای باطن تایر را هم دارا می باشد . دستگاه نیتروژن ساز صنعتی حساس اعتنا به خط ایجاد هوای فشرده، مرغوبیت مواد جاذب و رعایت استاندارد بضاعت و توان ساخت نیتروژنی کلیدی خلوص 95.5% تا 99.99% به رخ 24 ساعته را دارد. نیتروژنی که دستگاه نیتروژن ساز تولید می کند دارای خلوص ۹۹ درصد میباشد. نکتهای که همواره میبایست به آن اعتنا شود همین میباشد که مراحل جذب ترکیبات گازی موجود در هوا به ترتیب از مواد با قطبیت فراتر آغاز می‌شود و آب،CO ، CO 2 و ترکیبات هیدروکربنی موجود در هوا زودتر از گازهای دیگر جذب مواد جاذب موجود در برجهای دستگاههای اکسیژن ساز و نیتروژن ساز میشوند. زمانیکه یکی از برج ها به اشباع می برسد نیاز به احیا دارااست پس فعالیت انقطاع سازی در مخزن دوم ادامه پیدا می نماید و فشار از مخزن اولیه برداشته می شود. طرز کارکرد دستگاه نیتروژن ساز به همین رخ است که هوای فشرده پس از گذشتن مراحلی که در ادامه به آن اشاره می شود وارد یکی از از برج ها می شود. به عبارتی طور که گفتیم مولکول های نیتروژن اذن ورود به مواد جاذب را ندارند و از برج بیرون می شوند و بقیه گازها و اکسیژن وارد ذرات کربن مولکولارسیو شده و حبس می شوند و این فعالیت تا جایی که برج اشباع شود ادامه پیدا می کند. همین طرز از جداسازی نیتروژن دارای به کارگیری از فناوری PSA ( همین فناوری به همین رخ عمل می‌نماید که یک گاز مشخص را از مخلوط یک سری گاز قطع میکند.) شکل میگیرد. گاز نیتروژن به صورت مداوم در مخزن ذخیره می شود و اگر احتیاج به فشار بیشتری بود، به وسیله کمپرسور ثانویه مجددا فشرده شده و آن گاه وارد مخزن میشود. مطمئن گردید منشاء تغذیه به عبارتی چیزی است که در واحد N2 (220 ولت / 50 هرتز) ذکر شده است. پس از خاموش کردن واحد N2، جریان هوای فشرده ممکن میباشد کاهش فروش دستگاه نیتروژن ساز یابد. جریان N2 را برسی کنید. نشتی در سیستم را تحلیل کنید، در شکل وجود، نخست فشار سیستم را کاهش داده و نشتی را تعمیر کنید. دستگاه نیتروژن ساز از گزاره دستگاه هایی می باشد که میتواند نیتروژن موجود در هوا را جدا کند. دستگاه نیتروژن ساز نوعی سیستم جهت جداسازی و غنیسازی نیتروژن از اکسیژن میباشد و همین فرایند به وسیله موادی جاذب به اسم کربن مولکولارسیو در فشارهایی مختص امکانپذیر میشود.

ایندکسر