رسالت کاری مخ ایجاد تیم فیلمهای آموزشی کمنظیر (DVD) از مدت زمان پیشدبستان تا کنکور به جهت همهی دروس بوده و این آغازی است برای تحولی دیگر در عرصهی آموزش. این درس یکی از سهل وآسان ترین دروس تخصصی می باشد، البته یکسری سال اخیر در کنکور از لحاظ میزان سختی مراحل صعودی داشته و سوال ها آن مفهومی خیس شده و به این عامل یک‌سری از داوطلبان مباحثی از این درس را از برنامه درسی خود حذف کرده اند. معلم محمد صمدپور در گروههای درسی «علوم متوسطه اول» و «شیمی دبیرستان و کنکور» درس دادن خصوصی میکند. اکثری از دانشآموزان در بحبوحه امتحانات دارای دغدغه از بین بردن اشکالات درسی به دنبال شماره تلفن معلم شیمی می گردند تا از او التماس یک تدریس خصوصی شیمی در خانه داشته باشند، ولی مشخص و معلوم نمیباشد این کاوش به نتیجه مطلوبی برسد یا این که نه! در طول تعطیلات و در مسافت زمانی 10 اسفندماه 1398 تا 5 خرداد 1399 یازده تراز آزمون هفتگی برگزار شد که حساس مشارکت تمام دانشآموزان همپا بود. نظارت نمره ماهیانه هر دانشآموز بر مبنای نمرههای کلاسی در ارتفاع آن ماه انتخاب میشود. درIT شیمی دانشی هست که همت در تدریس شیمی حساس یاری رایانه ها دارد دراین رشته از رایانه ها به جهت یاد گیری مفاهیم شیمی , ترسیم ساختار مولکولی, تدریس خصوصی شیمی عمومی 1 خاصیت مولکولی و واکنشها وآزمایش های شیمیایی ودر سرانجام درس دادن خوب تر استعمال می شود دراین فن از نتیجه ها شیمی محض که در قالب برنامه های موثر کامپیوتری درآمده اند برای چک ساختار و خاصیت مولکولها و شبیه سازی به کارگیری می شود در حالیکه نتیجه های آن معمولا تام کننده داده ها بدست آمده از درس دادن قیمت درس دادن خصوصی شیمی دبیرستان سنتی هستند. همین او‌لین تجربهی دانشآموزان در روبرو شدن با درس شیمی است و نحوهی درس دادن و انتقال مفاهیم، تاثیر اکثری در علاقهمند شدن آن‌ها به این درس دارد. آنچه این آزمونها را در نظر دانشآموزان ارزشمند میکند، برگزاری منظم، اصلاح سریع و اعلام بهموقع نتایج و نیز سهم بخشیدن همین نمرهها در انتخاب نمره دائمی نیمسال است.

ایندکسر