به عنوان نمونه یکی از از این مدارک، قولنامه اجاره دفتر شما و آدرس شما است. مطابق قانون، همگی شرکت ها تجاری ملزم میباشند پس از تأسیس شرکت، اقدام به ثبت آن نمایند. یکی از از کارهای حیاتی پس از تصویب شرکت، اخذ شماره تصویب کمپانی است. اخذ مجوز تاسیس : هر بنگاه تولیدی برای شروع عمل نیاز به جوازی جهت ایجاد سوله یا کارخانه خویش دارااست که معمولا در شهرک صنعتی اجرا میگردد ؛ هر جواز صرفا برای یک شرکت بوده و دارای اعتباری 1 سال یا یکسری ساله هست ؛ همین مجوز بر پایه نوع عمل بایستی از ارگان های متفاوت دریافت شود . تصویب تغییرات کمپانی : هر شرکت سپس از تصویب قابلیت دارااست نیاز به تغییراتی در خود داشته باشد ؛ برخی از تغییرات برنده شرکتها عبارتند از تغییر و تحول اسم ، مورد قضیه ، نشانی ، واحد ثبتی ، کاهش یا ارتقا سرمایه ، تغییر‌و تحول صاحبان حق امضا ، نقل و انتقال وراثتی ، تغییر‌و تحول سمت شرکا ، نقل و انتقال سهام ، ورود یا خروج اعضای هیات مدیره یا این که سهامداران که بایستی بوسیله فردی آشنا به نوشتن صورتجلسات انجام شود . در شرکت مختلط سهامی سهمالشرکه شریک های غیرضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم میشود و مانند شرکت ها سهامی قابل نقل و انتقال هستند. شماره تصویب شرکت یک شماره انحصاری می باشد که به افراد حقوقی مثل شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تعلق میگیرد. اطلاعات شخصی شخص متقاضی، اطلاعات شخص حقوقی و اسامی پیشنهادی به جهت شرکت، اطلاعاتی میباشد که در این سطح باید وارد کنید، اعتنا داشته باشید کل فرایند گفته شده را به ترتیب و مرحله به سطح انجام بدهید تا در روند انجام امور خلل به وجود نیاید. شماره ثبت کمپانی از حیث حقوقی پایین حمایت اداره تصویب شرکتها میباشد و برای اساسی امتیازاتی دارد. باز‌نگری حالت کمپانی ثبتشده و استعلام آن نیز به جهت افرادی که قصد تأسیس کمپانی نو را دارند، نیز به جهت مشتریانی که میخواهند اهمیت شرکت وارد معامله شوند و نیز برای رقبا اساسی دارد. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه دارای کجا و طریق به کارگیری از ثبت شرکت زرین شهر دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر