در ابتـــدا آسانسورهـــای کامـــل و بسته بندی شـــده، وارد کشور ایران می شد و به تدریج در سال 1345اولین کارگاه ساخت در و کابین تأسیس شد و در غایت در سال 1353اولین کارخانـــه آسانسورســـازی در زمینـــی به مساحـــت 40هزار مترمربع واقع در شهر صنعتی البرز قزوین مهم ظرفیت اولیه تولیـــد 400دستگاه آسانسور به بهره برداری رسید. بعـــد از به ثمـــر رسیـــدن انقـــلاب اسلامی و قبـــل از نزاع تحمیلی به استدلال خروج سرمایه گذاران خصوصی از ایران، شرکتهـــای موجود توســـط وزارت مسکن و شهرسازی و بانـــک صنعت و معدن اداره می شدند که اصلی آغاز مبارزه و تعطیـــل شـــدن آپارتمانسازی، صنعـــت آسانسور رو به رکـــود رفـــت؛ امـــا به برهان تحریمهـــای وارد شـــده ایجاد قطعـــات یدکی که تا قبـــل از آن از کشورهای خارجی وارد می شـــد، در درون جمهوری اسلامی ایران شروع شد. همینطور در سایر تمدن های پهناور مثل ایران و یونان باستان از بالابر به جهت ایجاد تخت جمشید در جمهوری اسلامی ایران و معابد آکروپولیس در یونان باستان به کار گیری می شد. این بالابر ها در همگی مکان ها قابل نصب میباشند که برای بالا بردن و حمل بار در ارتفاعات های کوتاه و بلند آیتم به کارگیری قرار می گیرند. بالابرهای هیدرولیکی، می توانند برای جابجایی افراد و حمل توشه استفاده شوند. این روایت را می توانید در سیستم بالابر کامیون های حمل بار شاهد باشید و اما در آسانسورهای هیدرولیکی. همین نوع بالابرها در فی مابین عموم مردم شناخته شده میباشند و به دلیل کاربرد و سهولت در نصب و راه اندازی هر ساله عده زیادی از صاحبان شغل ها و صنعت های و همینطور اشخاص بی آلایش به جهت استعمال در منزل ، مبادرت به خرید بالابر های هیدرولیکی می کنند. پس از آن در بین سالیان 1354تا ،1357کارخانه های زیادی در زمینـــه تولیـــد و ساخـــت بالابر خانگی و آسانســـور به همراه کارگزاری و فـــروش به نمایندگـــی از کشورهـــای مختلف آغاز به کار کردند. این بخش پیشنیاز طراحـــی و ساخـــت پلهبرقیهـــا را مشخص میکنـــد. بخـــش بازرگانـــی جابرینا دارای در لحاظ گرفتـــن نیاز بازار و اساسی همکاری کمپانی کرهای تراویس، بالابرهای خانگی مجهزی را وارد کشـــور کرده میباشد که مـــورد تأیید APTA در بخش آسانســـور، بالابر و پله برقی هستنـــد. برای مثال در تعمیرگاه خودرو از کف 2 متر است. از بالابر هیدرولیک خیر تنها برای جابه جایی وسیله ها بلکه به جهت جابه جایی افراد در مراکز صنعتی و فروشگاها و مغازه ها حتی در خانه هم به کار گیری می شود. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه بالابر هیدرولیکی با کابین بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر