ترموستات هوشمند، با به کارگیری از Wi-Fi به کاربران امکان می دهد تا دمای خانه را تنظیم، و از منش به دور کنترل کنند. این کامپیوتر خانگی را می‌شد برای انجام تعدادی کار ریز از پاراگراف تنظیمات دمای اتاق یا واضح نمودن لوازم برقی خاصی در منزل به کار برد. در این پژوهش قصد داریم کاربردهای اینترنت اشیاء در ساختمان را شناسایی کنیم. در این تحقیق به باز‌نگری و مقایسهی تکنولوژیهای ارتباطی خانه هوشمند و سیستمهای بکار رفته در آن پرداختهایم و کلیدی توضیحاتی در مورد نحوهی کارکرد نمونهای از تجهیزات تولید یکی از از موسسات باطن کشور ایران تلاش شده تا حد امکان بصورت ساده و به دور از ابهام و پیچیدگی نحوهی کارکرد، جانمایی و سیمکشی همین تجهیزات را توضیح دهیم. در سیستم اینترنت اشیا، سختافزار مسئول شناسایی شیء، حساس کردن پارامترهای مورد لحاظ در اشیا (چیزها)، انتقال اطلاعات در درون اینترنت اشیا و پردازش و محاسبات اول در داده ها است. به همین دلیل در این مقاله نخست یک طرح احراز هویت حیاتی هدف امنیت و نگهداری حریم خصوصی به جهت حوزهی منزل هوشمند که اخیراً ارائه شده میباشد آیتم بررسی قرار داده و سپس ضعفهای امنیتی ان را بیان میکنیم، در ادامه یک طرح احراز اصالت بهبود یافته بهمنظور از بین بردن ایرادات امنیتی طرح ذکر شده ارائه میدهیم، که طرح پیشنهادی همهی ویژگیهای امنیتی الزم به جهت طرح احراز اصالت سیستم منزل هوشمند را دارا میباشد. بر مبنا بررسی امنیتی ارائه شده و مقایسه اهمیت طرحهای مرتبط، طرح پیشنهادی ما یک طرح احراز اصالت امن و مناسب به جهت خانه هوشمند میباشد. ما شاهد به فعالیت بردن لغت BMS در کاربردهای Home Automation در گویش محاوره ای و مکالمات روز مره ی خیلی از فعالان خانه هوشمند سوباتان این راستا هستیم. Abstract : امروزه فنّاوری نو اینترنت اشیا توانسته است دارای اتصال عالم فیزیکی و دنیای دیجیتال با یکدیگر و دارای ارتباط ساختن اشیاء اهمیت شی ءها و شی ها دارای انسان، تغییرات حیاتی در زندگی ما انسان ها تولید نماید. به جهت زمانبندی عمل و ارائه هشدارهای مختلف، مثل اندک شدن میوه در یخچال! به عبارتی اهمیت هوشمند کردن اسباب و وسایل منزل و ساختمان عالوه بر در اختیار گرفتن میزان مصرف و صرفهجویی در انرژیها و همینطور راحتتر انجام شدن امور، اعضا حاذق خواهند بود تا از رویکرد به دور رئیس و کنترل را انجام دهند؛ البته این فناوری نیز در کنار تمام مزیتها اصلی چالشهای فراوانی میباشد، از گزاره مهمترین نگرانی در همین راستا به خطر افتادن شناسه و الگوی رفتاری کاربران این فناوری میباشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای عملکرد منزل هوشمند وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر