هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای نو ماه گذشته حساس تدوین راهبرد واگذاری عرصه مسکنمهر به مالکان، قابلیت بیرون نمودن زمین واحدهای مسکونیمهر از حالت اجاره ۹۹ساله را ثبت کرد و نوشته آن را برای بررسی و صادر شدن جواز نهایی، به وزیر راهوشهرسازی به عنوان مدیریت مجمع عمومی شرکت ارائه داد. دنیای اقتصاد: اهمیت تصویب هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای تازه و موافقت وزیر راهوشهرسازی، قابلیت فروش زمینهای ۹۹ساله به ۴۰۰ هزار صاحب و مالک مسکن مهر در ۱۸ شهرجدید سرزمین آماده شد.طبق همین مصوبه که فعلا صرفا برای شهرهای نو قابلیت و امکان اجرا دارد، در صورتی که مالکان مسکنمهر تمایل به خرید کردن زمین زیر اجاره دولت داشته باشند، عملیات انتقال مالکیت کامل- میدان و اعیان- کاسه ۶ماه مهم صادر شدن مدرک به نام متقاضی انجام میشود.مطابق راهبرد مصوب، ارزش اراضی مسکنمهر براساس «زمان تخصیص واحد» می بایست خرید و فروش زمین در گیلان کلاچای تحلیل شود. تنها کافی است از وب وب سایت ما دیدن کنید تا لیست زمین های فروشی در ترکیه را فروش زمین در خشکبیجار گیلان بررسی کنید! به گزارش «دنیایاقتصاد»، به جهت تعمیم مصوبه «انتقال مالکیت زمینهای ۹۹ساله» از شهرهای نو به بقیه شهرها، بایستی سازمان ملی زمینومسکن تصمیمگیری کند، چراکه شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان ارگان مدنی صرفا مالک زمینهای ۴۰۰ هزار مسکنمهر احداث شده در همین بخش ها است و مابقی زمینهای ۹۹ساله، در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد. هدایت افزود: منابع حاصل از فروش زمینهای ۹۹ساله، ابتدا به جهت تامین قسمتی از هزینههای مسکنمهر صرف میشود و در نهایت به جهت توسعه و عمران شهرهای جدید به کار گرفته خواهد شد. میتوانند اعتبارات عمرانی مورد نیاز برای احداث و اجرای طرحهای سرویس ها عمومی را از محل فروش زمین تامین کنند. جهت دهی درباره شیوه بررسی بها زمین ۹۹ساله برای انتقال به صاحبان همین واحدها هم گفت: مطابق دستورالعمل به ثبت رسیده، قیمت زمینهای ۹۹ساله به وسیله کارشناس قانونی دادگستری انتخاب می‌گردد و ملاک نظارت قیمت، «ارزش زمین در روزگار تخصیص واحد» خواهد بود به این مفهوم که کسانی که مثلا مسکنمهر خود را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت چک بها فروش زمین به آنها، بها سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد. ماده ۲: انتخاب بها عرصه اراضی مسکنمهر دارای دریافت لحاظ متخصص قانونی و اهمیت نظر دوران تخصیص واحد صورت میپذیرد. دولت نهم در طراحی مسکنمهر، از زمینهای ذیل مالکیت دو ارگان مدنی شامل کمپانی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین استعمال کرد و به جهت آنکه قیمت زمین را از ارزش تمامشده آپارتمانها حذف کند، در مقررات همین طرح حد مالکیت متقاضیان مسکنمهر را «اعیان واحدها» در لحاظ گرفت و اصلی ممنوعیت انتقال مالکیت «عرصه واحدها» ثبت کرد: زمینهای مسکنمهر (عرصه) در مالکیت دولت باقی بماند و تا ۹۹سال به صاحبان اعیان مسکنمهر اجاره دیتا شود.

ایندکسر