همین آزمون ممکن است به جهت انتخاب میزان شدت و همینطور محاسبه روزنه آئورت شما گزینه استفاده قرار گیرد. یک آزمایش ایکس ری از قفسه سینه به پزشکان در انتخاب موقعیت ریه های افراد نیز امداد می کند. نکته ی قابل اعتنا در تولید روزنه کولر همین می باشد که باید از ورق کلفت به کار گیری شود تا در گذر روزگار بر اثر فشار ورود هوا به صدا نیفتد . پزشک ممکن می باشد یک رنگ مختص را به کاتتر تزریق کند که به قابل تشخیص بودن ایکس ری امداد کند. مرحله موءثر بالا و پروفیل خاص پره های همین دریچه همین قابلیت و امکان را فراهم آورده هست تا از همین روزنه برای هوادهی ، برگشت و تخلیه هوا هم استفاده شود. پزشکان ممکن است یک فرایند درمانی را به امداد لوله ای نخ نما و بلند دارای نام کاتتر جهت تعمیر دریچه دارای ورودی رشته رشته در پیش گیرند. هوایی که در کانالها جریان دارااست از نحوه روزنه های توزیع هوا در فضای باطن اتاق پخش میشوند. در صورتی که هر کدام از روزنه های قلب، تنگريال پاره یا در درحال حاضر نشت باشد خون به باطن دهلیز یا این که بطن ها باز شده و قلب را ذیل فشار قرار خواهد داد. همین تست به طور معمول به جهت تشخیص ایراد تنگی دریچه آئورت آیتم استفاده قرار نمی گیرد، ولی ممکن است در شکل ناتوانی تست های دیگر در تشخیص اختلال و مقدار شدت آن، به عنوان یک راه و روش راه‌حل دیگر انجام شود. عمده بخوانید : اکوکاردیوگرافی چگونه انجام می شود؟ نکته کلیدی در اینجاست که دریچه هوا ی آهنی چهارطرفه سقفی را می قدرت هم بصورتِ مستقل در بدنه ی سقفِ حیاتی و نیز بصورت تایلی در نتورک های سقف کاذب تایلی تعبیه و کارگزاشتن نمود. در همین تست یک ترانسدیوسر ریز که به انتهای یک لوله متصل می باشد از شیوه دهان وارد مری می شود. در این پروسه، پزشک معالج معالج یک لوله یا این که کاتتر مضاعف باریک را از طریق رگ های خونی موجود درون دست یا کشاله ران شما وارد کرده و آن را به سمت یک عدد از شریان های قلب هدایت می کند. همینطور موقعیت روزنه قلب شما و گردش خون در قلب هم در این آزمایش معین می شود. در بیماران اهمیت دریچه های قلبی مصنوعی راهبرد های درمان ضد انعقادی بوسیله انجمن قلب آمریکا ACC/AHA در دسترس قرار گرفته اند و تمامی ی بیماران اهمیت دریچه های مکانیکی به درمان اصلی وارفارین نیاز دارند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بیشتر در آیتم قیمت روزنه خطی لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر