روزنه های میترال و سه لتی بوسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. دریچه ی میترال (Mitral valve): در میان دهلیز و بطن چپ قرار گرفته است. این روزنه ها در بین دهلیز و بطن قرار گرفته اند. در همین نوشته به آناتومی، ساختار، عملکرد و نکته ها بالینی روزنه های قلبی خوا هیم پرداخت. می توانید اندازه دریچه دیافراگم را به شکل کوچک یا بزرگ امتحان کرده تا حسگر نور را به شکل ناچیز یا این که مضاعف حساس کند. آنچه در عکس به صورت واضحی چه در جلو و یا عقب نشان داده می شود یعنی عکس کاملا واضح چشم می شود. دیافراگم کوچک دقیقاً برعکس کار می کند و سبب بدون نور شدن عکس می شود. این فرمان سبب ساز بسته شدن دریچه می شود. نارسایی دریچه میترال بیماری شایعی هست که به علت ناکفایتی دریچه در بسته شدن کامل ایجاد میشود. ۳ تا از آن ها در بطن راست قرار گرفته و روزنه سه لتی را حمایت می کند و ۲ تای مابقی در بطن چپ دریچه میترال را حمایت می کند. دریچه های دهلیزی بطنی (Atrioventricular valves): شامل دریچه ی سه لتی و میترال. همانند دریچه ی سه لتی قاعده ی هر لت به رینگ فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده است. دریچه ی سه لتی (Tricuspid valve): در میان دهلیز و بطن راست قرار گرفته است. همین عضلات به زمان سیستول منقبض شده و از پرولاپس روزنه ها به داخل دهلیز جلوگیری می کنند. همین دریچه ها به هنگام شروع انقباض بطنی (سیستول) بسته شده و او‌لین صدای قلبی را تولید می کنند. همین قطعه به تیتر پشتیبان موتور ماشین وظایف زیادی را زمان کار موتور ایفا میکند. این قطعه به طور معمول از بدنه آلومینیومی یا مواد ترکیبی تولید میشود. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت دریچه کولر سقفی دیجی کالا.

ایندکسر