برگه عنوان: تیتر تمام مقاله بدون استفاده از مخفف ها باشد. نکته: ذکر اسامی نویسنده یا نویسندگان با بالاترین گواهی تحصیلی، مجموعه یا بخش یا مؤسسه محل فعالیت ایشان به انگلیسی هم در ورقه عنوان الزامی دانلود مقاله لاتین روانشناسی است. بخشی انگلیسی می بایست دقیقاً هم اندازه منتخب فارسی باشد و شامل بخش های Introduction، Materials and Methods، Results، Conclusion و Keywords باشد. ساختار چکیده نوشته بایستی شامل بخش های مقدمه، طرز کار، یافتهها، عاقبت گیری و واژگان حیاتی باشد. در انتها بخشی مقاله بایستی 3 تا 6 واژه و کلمه کلیدی متن شود. تبصره 1: عنوان نوشته معرف محتوای مقاله باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند. پس از تکثیر مقاله، ورژن ای به جهت نویسنده مسؤول ارسال نخواهد شد و شماره های مجله از نحوه تارنما برای نویسندگان و خوانندگان قابل دسترسی می باشد. ترجمیک از حیث اخلاقی، رسمی (مطابق ماده ۶۴ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک) و حرفهای خویش را موظف به مراقبت و حراست از اطلاعات فردی و تمام اطلاعاتی که مشتریان در سایت بارگذاری میکنند، می‌داند و هیچ یک از دیتاها ذکر شده در اختیار شخص و یا کمپانی سو‌مین قرار نمیگیرد. یک نوشته تحقیقاتی کوتاه، از نظر ساختار مثل مقالات پژوهشی اصیل می باشد و باید حداکثر شامل ۱۵۰۰ کلمه، ۲ شکل یا این که جدول و یک قسمتی کوتاه ساختارمند تا ۱۵۰ واژه باشد. 6) طومار به سردبیر (Letter to Editor): معمولا چکیده، جدول و نمودار نداشته و بیش از 5 منشا ندارد. ۲- طریق تنظیم مقالات تحقیقی: ۱- ورقه اولیه (عنوان) شامل تیتر مقاله، نام و نامخانوادگی نویسندگان، رتبه علمی ( استادیار، دانشیار، استاد) و نشانی دقیق همه نویسندگان (از گزاره کدپستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیک) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال مقاله باشد. تبصره 2: اصلی اعتنا به سیستم الکترونیک مجله، مقاله مستقیما برای داور ارسال میگردد، لذا توجه شود که در فایل Word پس از صفحه عنوان، نوشته فاقد اسامی نویسندگان باشد. درج وابستگی نویسنده مسؤول حیاتی ذکر شماره تماس (تلفن همراه)، نمابر و آدرس پست الکترونیک جهت تماس به زبان پارسی در ورقه اول و زیر گوشه ای انگلیسی مقاله لازم است. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم دانلود نوشته طراحی واحد یادگیری لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر