نتیجه های پژوهش علیپور (1385) کلیدی عنوان باز‌نگری الگوی رفتار کاوش و اطلاعیابی نوجوانان دبیرستانهای شهر تهران در استفاده از internet نشان می‌دهد که کردار نوجوانان از استراتژی نظامند پیروی نمیکند. در پژوهش حاضر تلاش شد تا دارای استفاده از دیدگاه ها جامعهشناسی و بهرهگیری از یافتههای تحقیقاتی اندیشمندان، به تحلیل عامل ها دارای ربط بر بازنمایی هویت در فضای اینترنت پرداخته شود. مطالعات فرهنگی در مناطقی که دانش در آن ها پیشرفت بیشتری داشته است به تیتر یک پژوهش نوین مورد توجه قرار گرفته است. آیا به فرهنگ وتمدن های دیگر احترام میگذاریم یا از آن ها هراسانیم؟ او معتقد میباشد که با تمایز قائل شدن در میان فرمان فردی ـ شخصی دارای امر اجتماعیـ فرهنگی، چنین فرض میشود که یک عدد از دیگری مهمتر هست و یا امرکلانتر بر امرخردتر انتخاب میبخشد. انتخاب دست اندرکاران مرتبط اهمیت بازنمایی هویت در فضای اینترنت در دربین دانشجویان کالج آزاد اسلامی واحد تبریز. هاست به نظیر منزل ای هست که به جهت یک یا این که چند سال از یک شرکت ارائه دهنده فضای اینترنتی اجاره و هر ماه باید اجاره آن را پرداخت کنید. من اصلی هویت ناشناس و مشخصات غیرواقعی در فضای اینترنت سربهسر دیگران میگذارم. به راستی چگونه میتوان هویت نسلهایی را که در معرض ارتباطات متعدد و تحولات گسترده هستند تعریف کرد و نقش رسانههای نوین بالاخص internet در روند همین دگرگونی تا چه حد است؟ 1- آشنا نمودن کتابداران دانشگاهی دارای شیوههای کتابداری نوین و مهارتهای گزینه نیاز. به کلمه دیگر، هویت شخص چیزی وجود ندارد که در عاقبت دوام کنشهای اجتماعی شخص به او تفویض شده باشد، بلکه چیزی میباشد که فرد می بایست آن را به طور مداوم و روزانه ساخت نماید و در فعالیتهای بازتابی خود مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد. 2018) پس از بررسی «رضایتمندی سکونتی در بین سالمندان ایرانی؛ نمونة گزینه مطالعه: کرج» به این نتیجه رسیدهاند که مقدار رضایتمندی سکونتی افرد مسن در سطح متوسطی قرار دارد؛ بنابراین بایستی سیاستگذاران اقدمات لازم را به جهت ارتقای رضایتمندی ساکنان انجام دهند. همین رمزها وقتی که در نوشته یک جامعه دیگرگشوده میشوند، غالباً هیاهو و بحران در هویت اقوام و ملل را به ملازم دارند. کارکردگرایان هویت را اینگونه تعریف‌و‌تمجید میکنند: هویت عبارت میباشد از آنچه که باعث تشخیص افراد و گروهها شرکت برنامه نویسی چیست از یکدیگر میشود.

ایندکسر