به جهت خانههای خود میتوانید کلیدی به کارگیری از تصویر بالا از کاناپهی بدون محدودیت زمانی، صندلیهای مشابه به دورهی لویی پنجم، ترکیبی دستچین از قطعات هنری استعمال کنید. حتماً پس از شناخت کلیدی سبکهای طراحی داخلی انتقالی و مشاهدهی تصویر بالا همین پرسش پیش میآید که تفاوت دربین طراحی داخلی انتقالی و سنتی در چیست؟ به کار گیری از ستونهای بلند و ایوانهای مرتفع یکی از از اصلیترین ویژگیهای طراحی داخلی دکوراسیون داخلی برج های مسکونی منازل اهل ایران است. نکتهی قابلتوجه در این بخش سادگی اتاقها و استفاده از پارچههای فارغ از طرح و دکوریهایی کلیدی کاربرد دوگانه است. بخش کوچک اما مهمی از مواقعی هست که بایستی در زمان طراحی چیدمان منزل به آنها توجه کنید. پس خوب تر میباشد در گزینش وسایل و قرار گیری آنها به این گزینه دقت زیادی داشته باشید و از سر وصدا بسیار و قرار دادن وسایل مجلل دوری کنید. به کارگیری از رنگهای خنثی در سبک دکوراسیون مینیمال از ویژگیهای بارز آن هست و بایستی تا جایی که میتوانید وسایل مازاد و دکوریهای بیشازحد در این فضا نگذارید. درواقع یکی از ویژگیهای همین سبک نظم بسیار آن است. همچنین آباژورهای سرامیکی و غیره میتوانند همین سبک دکوراسیون اتاقخواب کلاسیک را تکمیلتر کنند. همینطور میتوانید در سبک دکوراسیون کلاسیک از رنگهای متفاوتی مثل کرم و قهوهای و زرشکی طراحی داخلی لابی مسکونی به کارگیری کنید . در قسمتهای گوناگون سبک کلاسیک دکوریهایی قرار میگیرد که میتوانید از هرکدام یک جفت تهیه کنید تا تقارن در فضا بهصورت کامل رعایت شود. تا جایی که قابلیت داراست از سنگ و چوب در طراحی فضا استفادهشده است. تمامی وسایلی که در قسمتهای گوناگون خانه قرار میگیرند رنگهای مات و خنثی دارند. بعضی از اشخاص تصمیم میگیرند که در منزل خود سبک دکوراسیون مینیمال را پیادهسازی نمایند و پرکاربردترین رنگی که در این دکوراسیون وجود دارااست رنگ سفید است. از رنگ بهعنوان ادله بدون قید و انحصار استفاده کنید. بهمنظور یادگیری بهتر سبک طراحی داخلی مینیمال، میتوانید از گالریها یا این که موزههایی بهعنوان مرجع خود استعمال نمایید که شیوهی پر نمودن فضا را مهم ضروریات طبیعی یا انتزاعی و تولید سرزندگی و شگفتی بهکاربردهاند.

ایندکسر