نکات بهداشتی و پروسه استریل به درستی و اهمیت رعایت تمام نکته ها انجام پذیرد. ضدعفونی کردن به این معنی که کمتر تعداد میکروارگانیسم های روی وسیله به حدی که توان ساخت بیماری در انسان را نداشته باشند.عملیات ضد عفونی اهمیت قرار دادن وسایل در محلول های شیمیایی انجام می شود و به هیچ عنوان برای ابزارهایی که جهت برش در دندانپزشکی استفاده می شود کافی نیست. تحقیقات نشان دادهاند که حتی استریل نمودن بهطور قابلتوجهی میزان باکتریهای اثرگذار خاک را کمتر می دهد اما آنها را بهطور تمام ریشهکن نمیکند. 6. قبل از بیرون آوردن ظروف، بخارپز را از روی منشاء گرما بردارید و اجازه دهید دما کمتر یابد. در داخل سوزنها سیمهای مضاعف ظرافت به اسم استیله وجود دارد که قبل از مصرف برداشته میشود. از این طرز در استریل نمودن شیر استفاده میشود. در ضمن اگر گرفتگی داشت آن را اساسی استیله از بین بردن میکنند. تماس سوزن های جدید اصلی سطوح مختلف مثل میز یا دست ها سبب ساز از در میان رفتن موقعیت استریل آن ها می شود. هر یک‌سری شاید بعید به حیث رسد ولی به تعدادی علت ممکن می باشد به استریل کردن سوزن در خانه نیاز داشته باشید. همین مراحل اهمیت خیساندن و تمیز کردن دستی هر ابزار در سینک مالامال از آب و مواد شوینده انجام خواهد گرفت. و گاهی حتی همان صابون ممکن است حاوی مواد شیمیایی و سمی باشد که سالمی طفل را به خطر بیاندازد. در زمان بروز حادثههایی که به خراشهای سطحی یا زخمهای باز باعث میشود، برای ضدعفونی نمودن منطقه آسیبدیده و یا این که بستن زخمها، استعمال از گاز استریل الزامی است. مواردی مانند ریختن نمونهی کثیف روی کابینت های آزمایشگاه یا زمین، شکستن شیشه آلات آزمایشگاهی کثیف به نمونه، وجود آئروسل حاوی ذرات کثیف در هوا می تواند سالم محفظه و کارشناسان آزمایشگاه را گاز استریل ثمین طب به خطر بیندازد. در در بین طرز های استریلیزاسیون در آزمایشگاه، بیشترین تأثیر اشعه UV برروی مایعات هست و بر روی جامدات اثر ندارد و از آن برای در دست گرفتن عفونت های منتقله از طرز هوا در ذیل هودها، آزمایشگاه ها، اتاق های جراحی و بخش بیمارستانی استعمال می شود. همین کار به جداسازی و تجزیه خون و سایر موادی که از جراحی باقی موندن امداد میکند. در واحد استریل، همه ابزارهای طبابت به جهت اعمال جراحی تمیز و استریل می شوند و فقط اشخاص تایید شده میتوانند به این بخش روش پیدا کنند. در سه روز پشت سرهم ماده آیتم نظر را به مدت نیم ساعت در گرما قرار می‌دهیم و آن گاه در دمای ۳۷ رتبه جهت پرورش اسپور باکتری قرار میدهیم.

ایندکسر