5-تعبیر خواب یوسف پیش بینی و حدس نیست،بلکه خبر قطعی از جانب خداست. 4.چون تعبیر و تفسیر خواب یکی از آنان اعدام بود،کمی طفره رفت تا قالب تهی نکند. «اذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ» یوسف برای تعبیروتفسیر خواب،مزد و رشوه ای درخواست نکرد،بلکه گفت:مظلومیتم را به سلطان برسان. 3-بعضی از رؤیاها در صورتی که چه از شخص غیر موحّد باشد،می تواند تعبیر مهمّی داشته یوسف اسدی تلگرام باشد. پس مشخص می شود که در دل او جز پروردگارش احدی نبوده و دیدگانش جز به سوی او نمی نگریسته و همین همان توحید خالصی است که محبت الهی، وی را بدان راهنمایی نموده و یا این که همه اثاثیه و حتی یاد خودش را نیز از دلش بیرون افکند، زیرا اگر انانیت خود را فراموش نکرده بود می گفت : ((من از تو پناه می برم به خدا)) و یا عبارت دیگری مانند آن. بالاخره یوسف در این کشمکش، غالب شد. در آنجا یوسف به خانواده عزیز مصر خط مش یافت و اندکی آن گاه هنگامی به سن بلوغ رسید، زلیخا، زن عزیز مصر، شیفته او شد و از او کام خواست، البته یوسف خویشتنداری کرد و از قبول توصیه زلیخا سر گشوده زد. در این لحظه، تصادفاً عزیز مصر از آن جا عبور میکرد. 2-انسان در برابر هم نشینان خود نیز مسئول است. 4-هدف از آموزشها هم رویش است. 1-گاهی برای تأثیرگذاری بیشتر،لازم میباشد انسان توان علمی و کمالات خویش را به دیگران عرضه کند. 3-از مکان ها وزمان های حسّاس به جهت تبلیغ استعمال کنید. 1-کرامت افراد را رعایت کنید هر چند در خط فکری شما نباشند. شما غیر خداوند چیزی را عبادت نمی کنید مگر اسم هایی(بی مسمّی)که شما وپدرانتان نامگذاری کرده اید(و)خداوند هیچ دلیلی(بر حقانیّت)آن نفرستاده است.کسی جز پروردگار حقّ فرمانروایی ندارد،او فرمان داده که جز او را نپرستید.این دین پا بر جا و استوار است،ولی اکثر مردمان نمی دانند. مدتی میباشد که قلیل عمل شده اید. آقای کهوری نژاد، نقشی که شما در سریال «یوسف فرستاده (ع)» بازی کرده اید مابه ازای بیرونی داشت؟ گفت:نزد آقای خود برگرد و از او بپرس که ماجرای آن زنانی که دستانشان را بریدند چه بود؟همانا پرودگار من،به حیله آن ها با خبر است. زلیخا طاقت فرسا برآشفت و به صورت یک پارچه آتش مشتعل در آمد و تصمیم به انتقام از یوسف گرفت و قصد حمله کردن به او را کرد، یوسف نیز که زلیخا را اهمیت آن درحال حاضر دید که آن زن قصد حمله به او را دارااست در صدد دفاع بر آمده و قصد زدن زلیخا کرد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی وبسایت یوسف اسدی وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر