در موارد دیگر تبدیل گواهینامههای رانندگی حساس تأیید وزارت مملکت رخ میپذیرد. پ – وسایل نقلیه دیگر و موتورسیکلتها در فاصلههای شش ماهه یا این که بیشتر. نقلیه زمان بازدید بهوسیله مأموران مربوط تأیید نگردد. این سایت از بخش های مختلفی تشکیل شده است که شرط استفاده و ورود به هر یک از این بخش ها این هست که اشخاص به سایت پلیس راهور 120 وارد شوند و آن‌گاه فرایند بعدی مربوط به به کار گیری از امکانات این سامانه را انجام دهند. کسانی که قصد استعمال از این خدمت را دارند، می بایست به بخش استعلام تصادفات رانندگی سایت پلیس راهنمایی رانندگی وارد شوند و با وارد کردن شماره وی آی ان (VIN) کارت خودرو خود، استعلام تصادفات رانندگی خویش را انجام دهند. افرادی که قصد استعلام موقعیت پلاک فک شده خویش را دارند، می توانند به شکل غیر حضوری به سایت راهور 20 مراجعه کنند و حیاتی وارد نمودن شماره ملی خودشان، از نهایی حالت پلاک فک شده خودشان مطلع شوند. نصب پلاک اهمیت بررسی نماینده هدایت و رانندگی رخ میپذیرد. سالم جسمی و دیوانه التماس کننده شکل میپذیرد. تمامی امکانات متمایز که در سامانه راهور 120 ارائه می شود، به صورت به طور کامل برخط و رایگان قابل انجام است. هر گونه وسیله نقلیهای که نیروی محرکه آن از موتور نباشد. موتورسیکلتی می باشد که نیز اصلی موتور و هم حساس ادوات پایی برای راندن باشد. و گاز که بهوسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و کلیدی علایم ویژه مشخص و معلوم میشود. آزادراهها باتوجه به وضعیت محل به وسیله علایم گزینش میگردد. درخواستکننده اخذ و گواهینامه جدید صادر و به وی تحویل میگردد. صادر و ورقه بهدرخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق میگردد. گواهینامهرانندگی پس از رویت مدارک واجب صادر و به او تسلیم خواهد شد. روش رسیدگی به تخلفات و اخذجرایم رانندگی ـ تصویب شده 1350 ـ، ضبط یا ابطال خواهد شد. رنگ وسیله نقلیه بااطلاعات تازه تولید و جایگزین پلاک سوم پیشین خواهد شد. دارای ابزار و آلاتی کهبه طور معمول وسیله نقلیه همراه دارد. فعالیت می‌رود تاتوجه ضروری را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسیله نقلیه بدهد. همین سامانه مشکلات فنی زیادی داراست و در بیشتر مواقع به دلیل راه‌بندان بالای سایت قادر به ارائه پاسخگویی استعلام قبض خلافی و پرداخت قبض خلافی به اعضا نمی باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی آزمون آئین طومار شماره 4 وب تارنما خود باشید.

ایندکسر