[ad_1]

شرکت مشاوره مرسر می گوید کارفرمایان بزرگ آمریکایی در بیش از دو دهه گذشته به دلیل COVID-19 کوچکترین افزایش در هزینه های مراقبت های بهداشتی را داشته اند و کارگران می توانند از این مزایای سال آینده بهره مند شوند.

مرسر در یک مطالعه ملی نشان داد که بیماران امسال برای جلوگیری از همه گیری جهانی در خانه و خارج از مطب پزشکان ماندند و این منجر به افزایش متوسط ​​هزینه 1.9 درصدی برای شرکت های با 500 کارمند یا بیشتر شد.

املند گفت ، کمترین افزایش هزینه از سال 1997 به بسیاری از کارفرمایان بزرگ کمک خواهد کرد تا از جمع آوری حق رای دادن یا انجام کارهای دیگر جلوگیری کنند تا هزینه ها را به کارگران تحمیل کنند.

این کارفرمایان ممکن است به دلیل کاهش چنین استفاده ای از مراقبت های بهداشتی تخفیف بگیرند ، اما میزان این کار را تا سال آینده درک خواهند کرد.

[ad_2]

منبع: dandan-khabar.ir

ایندکسر