فشار وارد شده به مدار روغن در سیستم هیدرولیک بخش اکثر نیروی واجب به جهت امر دادن به چرخها در خودرو را تأمین می‌کند و باعث میشود تا وجود سیستم هیدرولیک فرمان سبب روانتر شدن فرمانپذیری چرخها توسط راننده شود. مادامی که شیر 2-4 اهرمی تحریک نباشد، فشار سیال باعث می‌شود تا سیلندر در باطن باقی بماند. هر مدار ثانویه، شامل مدار ثانویه بویلر، به وسیله یک جفت سه راهی که فاصله زیاد کمی حساس یکدیگر دارا‌هستند به مدار اولیه متصل میشود. به جهت خروجی فشار تحت حساس جریان بالاتر بهتر فعالیت می کنند و عمل آیی بالاتری نسبت به پمپهای دنده دارند. 1- بضاعت مقاومت در فشارهای بالا را ندارند و به ندرت در صنعت هیدرولیک گزینه استفاده قرار می گیرند و معمولا به عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه ای به نقطه دیگر به عمل گرفته می شوند. حیاتی این حال، هزینه کارگزاری فراتر میباشد و همینطور مقاومت کمتری داشته و پیچیدگی پمپ هیدرولیک پیستونی موجب می گردد که تعمیر و نگهداری آن، فقط بوسیله متخصصان رخ بگیرد که نهایتاً هزینه محافظت را فراتر خواهد برد. هرچه مقاومت بدنه پمپ در برابر آبوهوا و رطوبت عمده باشد، ارزش آن هم ارتقا مییابد چون که بایستی آلیاژها و فلزات گرانقیمتتری در ساخت بدنه به کارگیری شود. اکنون در فرمانهای هیدرولیکی فشار روغن هیدرولیک بر دنده شانهای به حرکت در آمدن آن را راحتتر میکند. پمپهای دندهای سیال را در نواحی فی مابین دندانه دنده پمپ و بدنه پمپ گیر میاندازند، آن را به بدور گوشه و کنار چرخدنده منتقل می کنند و آن‌گاه آن را از نحوه درگاه خروجی به خارج پمپاژ میکند. هرچه پیچیدگی پمپها عمده باشد ارزش پمپهای هیدرولیکی هم افزایش مییابد و هزینه تعمیر و نگهداری نیز ارتقا پیدا میکند. ΔSe/ΔSl حتی در پیچیدهترین اتومبیل ، می توان مزیت مکانیکی ایدهآل را صرفا حساس فهمیدن این که هنگامی نیروی محرک را در مسافت معینی حرکت میدهیم، نیروی مقاوم چقدر جابجا میشود، پیدا کرد. کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. یکی از از انواع پمپ هیدرولیک پیستونی، مدل محوری است که بر مبنا مکانیسم جابجایی متغیر طراحی شدهاند که به شما قابلیت و امکان می‌دهد جریان خروجی را برای در دست گرفتن خودکار فشار تغییر‌و تحول دهید. امکان دارد به یار هوای فشرده، کمی رطوبت و ناخالصی نیز فشار شکن در هیدرولیک وارد سیستم شود. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طرز استعمال از فشار شکن هیدرولیک دستور ۲۰۶ دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر