دبی سیال تزریق شده را معلوم کنید و آن‌گاه به گزینش و خرید دوزینگ پمپ مبادرت نمایید. همین تیم شامل گونه ای از پمپ ها می باشد که گنجایش های دوزینگ بالا و یا این که فشارهای بالا را تأمین عملکرد دوزینگ پمپ می کند. همچنین می توان برای پرهیز از ازدیاد فشار، شیر اطمینان دارای مسیر بای پس در خط خروجی پمپ طراحی کرد. در شکل تحت مثال ای از دوزینگ پمپ های پیستونی اکران داده شده است. رخ تحت ساختمان کلی یک دوزینگ پمپ را اکران می دهد. درست می باشد که وظیفه حیاتی و کلی پمپ انتقال سیال و افزایش فشار آن است، البته داستان به این جا ختم نمیشود. از دوزینگ پمپ به جهت کلر زنی و تزریق اسید و قلیا و بطور کلی تزریق مقدار مشخصی از سیال به مخازن و استخرها یا این که به لوله های تحت فشار به کار گیری می شود. به جهت از در بین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم استعمال می شود. دوزینگ پمپ ها در دو نوع دیافراگرمی و پیستونی هستند و اگر‌چه میتوانند برای پمپاژ آب گزینه استعمال قرار گیرند، اما بیشترین کاربرد آن‌ها به جهت تزریق مواد شیمیایی، محلولها و دیگر سیالها است. عمليات پمپاژ دراين جور پمپ ها اساسی به کارگیری ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين اقتدار آیتم نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي قدرت افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن حیاتی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا‌هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به انواع پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مثل تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ واجب مي باشد. ۳-بالا بودن بيش از حد فشار خروجي . حتمی به توضيح می باشد كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استعمال مي شودكه اصول كار ان ها اهمیت هم مختلف است ولي تمامی انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ نصب مي شو ند .اصول كارانها به اين رخ می باشد كه موقعي كه مـايع ازپمپ خارج مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود . در ادامه به اصلیترین تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها اشاره شده است. برای مثال، بنزینی که به تیتر سوخت مورد به کار گیری قرار میگیرد طبق معمول حاوی پاره ای رنگ میباشد که این رنگ در دوز مشخص و معلوم بوسیله دوزینگ پمپ به محصول تزریق میشود. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای دوزینگ پمپ پیستونی وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر