نقش طب سوزنی در درمان افسردگی

همین شیوه پزشکی برای شکاف اعتیاد بوسیله پزشکان و متخصصان مربوطه روی گوش انجام می شود. به همین شکل که اساسی فرو نمودن سوزن های زیاد نازک در سطح پوست، عصب های موجود در پوست را تحریک می کنند. به کار گیری از همین طب، مهم تحریک نقاط متعدد گوش، در بهبود شرایط آن ها … ادامه